header
STAFF MEMBERS
Team

Dr.M.L Jeeva

Head of Division

jkvn2002@yahoo.com

Team

Dr.C.A. Jayaprakash

Principal Scientist

prakashcaj@gmail.com

Team

Dr.T.Makesh Kumar

Principal Scientist

makeshctcri@gmail.com

Team

Dr.S.S.Veena

Principal Scientist

veenaashok@yahoo.com

Team

Shri.Harish

Scientist

harisher4@gmail.com

Team

Dr.H. Kesava Kumar

Scientist

kesava.kumar@icar.gov.in