header
STAFF MEMBERS
Team

Dr.C.A. Jayaprakash

Head of Division

prakashcaj@gmail.com

Team

Dr.M.L Jeeva

Principal Scientist

jkvn2002@yahoo.com

Team

Dr.T.Mahesh Kumar

Principal Scientist

makeshkumar@yahoo.com

Team

Dr.S.S.Veena

Principal Scientist

veenaashok@yahoo.com

Team

Shri.Harish

Scientist

harisher4@gmail.com

Team

Dr.H. Kesava Kumar

Scientist

kesava.kumar@icar.gov.in

Team

Mr. Arutselvan R

Scientist

arutselvan.r@icar.gov.in